Scroll Top
REGULAMIN

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH

PRZEZ BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH

NIP: 951-006-14-65

Z SIEDZIBĄ PLAC KONSTYTUCJI 4/22, 00-552 W-WA

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług w zakresie tłumaczeń przez BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH ROBERT BOBROWICZ (zwane dalej „BAS” lub „Biurem”), a także prawa i obowiązki Stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.
 2. BAS świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie zlecenia od Klienta, w formie tradycyjnej pisemnej, elektronicznej lub w innej formie wskazującej na przyjęcie wzajemnych warunków pomiędzy Stronami. W razie wątpliwości, co do warunków brzegowych i/lub zakresu, terminu, albo przeznaczenia dokumentu stosuje się obowiązujące ogólne warunki cennikowe i niniejszy regulamin Biura, dostępne tutaj www.bas.pl.
 3. Klient składając zlecenie akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

§2

FORMA ZLECENIA, TERMIN UKOŃCZENIA, ANULOWANIE USŁUGI
 1. Klient wysyła dokumenty do przetłumaczenia na następujący adres lub adres e-mail:

BAS Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych Robert Bobrowicz

Plac Konstytucji 4/22

00-552 Warszawa

tel: +48 22 627 33 33

e-mail: bas@bas.pl

lub

poprzez platformę BAS Extranet, po wcześniejszym zalogowaniu się w panelu Klienta

 

 1. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą doręczenia do Biura zlecenia, przy czym Biuro zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji, po wcześniejszym omówieniu warunków ze Zleceniodawcą, niezwłocznie po odebraniu informacji o zleceniu.
 2. Po wykonaniu zlecenia Biuro Tłumaczeń jest zobowiązane odesłać wykonane tłumaczenie pisemne pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub przesyłką kurierską, według wyboru Klienta, przy czym bez wyraźnego wskazania przez Klienta za wystarczające uznaje się doręczenie przy pomocy poczty elektronicznej na adres Zleceniodawcy. Dopuszcza się również odbiór osobisty w Biurze.
 3. Wykonane tłumaczenie uznaje się za ostatecznie doręczone w momencie dostarczenia do Klienta, a moment doręczenia stanowi termin wykonania i przekazania usługi. W przypadku jeśli Klient zażąda zmian do tłumaczenia, dodatkowej weryfikacji lub ponownego przekładu, w związku z uzasadnionym roszczeniem, za ostateczne doręczenie wykonanego zlecenia uznaje się moment przekazania takiego tłumaczenia po ewentualnym wprowadzeniu zmian.
 4. Wszelkie uwagi, reklamacje lub inne roszczenia Klienta w związku ze Zleceniami powinny być wnoszone w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu doręczenia usługi jw. Jakiekolwiek zgłoszenia i/lub reklamacje po terminie jw. będą uznawane za bezzasadne, a usługa będzie uznana za wystarczająco dobrze wykonaną i doręczoną. Biuro jako Agencja Tłumaczeń związane jest umowami o współpracę z wykonawcami zewnętrznymi i podlega rygorystycznym cyklom rozliczeń z takimi dostawcami, które z kolei podlegają ww. cyklowi reklamacyjnemu.
 5. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia powinno być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Biura osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku anulowania Zamówienia, Klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania przez Biuro anulowania Zlecenia.

§3

RODZAJ TŁUMACZENIA, ZASADA POUFNOŚCI

Wszelkie dokumenty dostarczone do BAS bez wyraźnego wskazania przez Zleceniodawcę zastrzeżonego charakteru, przeznaczenia lub poufności, Biuro Tłumaczeń traktuje jako dokumenty druki, które mogą być przetwarzane przez tłumaczy i/lub Biuro w sposób dowolny, na wszelkich ogólnodostępnych nośnikach elektronicznych, w tym platformach internetowych i aplikacjach translatorskich, otwartych i/lub zamkniętych dla użytkowników zewnętrznych, w celu dostarczenia finalnego produktu w postaci tłumaczenia. Takie przetwarzanie nie będzie stanowić naruszenia żadnych praw, w tym praw autorskich strony Zlecającej, o ile przed Zleceniem nie zostało to wyraźnie zastrzeżone inaczej i w formie pisemnej przekazane do Biura oraz potwierdzone zwrotną akceptacją takiego zastrzeżenia przez Biuro.

§4

WYNAGRODZENIE, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury.
 2. Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Biura,  wskazane na fakturze, w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Za wystarczającą formę doręczenia faktury przyjmuje się formę elektroniczną, ale nie ogranicza to możliwości innego doręczenia.
 3. Odpowiedzialność Biura wobec Klienta z dowolnego tytułu ograniczona się i nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym powstała szkoda.
 4. Tłumaczenia przyjmowane w trybie ekspresowym i superekspresowym nie podlegają standardowym warunkom reklamacji i są wykonywane w trybie roboczym. Przed dalszym wykorzystaniem Tłumaczenia np. w celu publikacji, powinno ono być poddane dodatkowej obróbce  na odrębne zlecenie lub weryfikacji po stronie Klienta.
 5. Akceptacja przez Klienta Tłumaczenia Pisemnego następuje nie później niż w ciągu 7 dni od przekazania Klientowi Tłumaczenia
 6. Wszystkie ceny w przedstawianych wycenach i ofertach są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT (23%).
 7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Cennik Usług Tłumaczeniowych zamieszczony w serwisie www.bas.pl
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.