Scroll Top
RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

BAS Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych oraz BAS Kreacja Robert Bobrowicz (dalej określane „BAS Robert Bobrowicz”) przestrzegają wszelkich działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przedstawiamy informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

 

Na podstawie art. 6 pkt lit. b) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BAS Robert Bobrowicz z główną siedzibą w Warszawie, Plac Konstytucji 4/22, 00-552 W-wa oraz oddziałami: Żurawia 2 lok. 25, 00-503 Warszawa i Traugutta 3 lok 2, 00-067 Warszawa, NIP: 951-006-14-65, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 951-006-14-65, Regon: 011191833

2. Posiadane przez nas dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj.
bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także
z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.

 

3. BAS Robert Bobrowicz przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane
w następującym zakresie i do następujących celów:

 • Prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i realizacji zamówień
 • do wystawienia faktur (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.
 • do przechowywania dokumentów sprzedaży do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (w terminie 5 lat, licząc od końca roku)
 • przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 • do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach (w tym przechowywania referencji od Klientów)
 • dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem
 • do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne (takie jak np: wyniki sprzedaży)
 • do celów marketingowych własnych produktów i usług, takich jak wysyłanie informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach, wysyłania ofert handlowych
 • prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów

 

4. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub mogą zostać
ujawnione przez BAS Robert Bobrowicz są:

 • pracownicy, współpracownicy BAS Robert Bobrowicz
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz inne firmy podwykonawcze

niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia

 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty
 • firma hostingowa obsługująca pocztę mailową BAS Robert Bobrowicz
 • firmy pośredniczące w wysyłaniu newsletterów i sms-ów
 • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych

 

 

5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez BAS Robert Bobrowicz na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez BAS Robert Bobrowicz danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez BAS Robert Bobrowicz. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, BAS Robert Bobrowicz poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

6. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa stosownego oświadczenia na adres e -mail: cofamzgode@bas.pl. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez BAS Robert Bobrowicz z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych”.

 

7. BAS Robert Bobrowicz informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu
do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

8. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez BAS Robert Bobrowicz Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego